DoH Dashboard กรมอนามัย

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแม่สู่ลูก รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อัตราการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) เอชไอวี HIV ซิฟิลิส Syphilis
รับรู้สถานะการติดเชื้อ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับยาต้าน ได้รับการตรวจ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับการรักษา
1นครศรีธรรมราช099.06 99.98 0.39 106 98.9 0.1 100
2กระบี่7.1498.31 99.97 0.43 100 99.68 0.08 100
3พังงา099.33 99.9 0.53 100 99.48 0 0
4ภูเก็ต095.95 99.79 0.44 105 100 0.17 100
5สุราษฎร์ธานี1.6798.33 99.88 0.43 108.33 99.8 0.14 106.25
6ระนอง5.5698.55 100 0.74 100 99.14 0 0
7ชุมพร099.12 99.98 0.39 105 95.72 0.04 100
8รวมทั้งหมด1.6698.44 99.93 0.44 104.59 99.03 0.1 102.22
ที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย

วันที่ประมวลผล :: 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565