DoH Dashboard กรมอนามัย

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแม่สู่ลูก รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อัตราการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) เอชไอวี HIV ซิฟิลิส Syphilis
รับรู้สถานะการติดเชื้อ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับยาต้าน ได้รับการตรวจ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับการรักษา
1นครศรีธรรมราช2.998.85 99.99 0.56 104.49 99.92 0.05 100
2กระบี่098.66 99.95 0.43 100 99.72 0.09 120
3พังงา099.14 96.05 0.77 100 99.82 0.03 100
4ภูเก็ต8.3395.66 99.96 0.8 111.11 100 0.06 100
5สุราษฎร์ธานี9.0997.93 99.67 0.65 102.41 99.86 0.02 100
6ระนอง098.63 99.97 0.48 106.67 99.52 0.12 100
7ชุมพร10.5398.88 99.79 0.52 111.54 99.84 0.02 100
8รวมทั้งหมด5.5898.31 99.64 0.59 104.65 99.85 0.05 103.85
ที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย

วันที่ประมวลผล :: 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565