DoH Dashboard กรมอนามัย

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแม่สู่ลูก รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อัตราการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) เอชไอวี HIV ซิฟิลิส Syphilis
รับรู้สถานะการติดเชื้อ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับยาต้าน ได้รับการตรวจ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับการรักษา
1สมุทรปราการ5.1996.66 99.81 0.85 114.49 99.45 0.37 100
2ชลบุรี0.5197.58 99.88 0.7 104.3 98.32 0.15 100
3ระยอง4.7695.98 100 0.99 107.55 94.92 0.09 100
4จันทบุรี097.38 99.88 0.79 105.13 98.33 0.14 100
5ตราด098.09 100 1.16 100 98.96 0.04 100
6ฉะเชิงเทรา3.3398.05 100 0.62 112.12 99.4 0.03 100
7ปราจีนบุรี097.95 100 0.56 103.33 99.77 0.05 100
8สระแก้ว10.3493.89 100 2.5 106.25 91.02 0 0
9รวมทั้งหมด2.4597.3 99.91 0.79 106.6 98.28 0.15 100
ที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย

วันที่ประมวลผล :: 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565