DoH Dashboard กรมอนามัย

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแม่สู่ลูก รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อัตราการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) เอชไอวี HIV ซิฟิลิส Syphilis
รับรู้สถานะการติดเชื้อ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับยาต้าน ได้รับการตรวจ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับการรักษา
1นครศรีธรรมราช1.2798.93 99.94 0.53 104.49 97.15 0.02 100
2กระบี่9.6898.7 99.99 0.57 102.7 99.76 0.13 128.57
3พังงา13.3399.23 99.97 0.64 105.26 99.81 0 0
4ภูเก็ต096.59 100 0.46 104.76 99.9 0.02 100
5สุราษฎร์ธานี6.9497.52 99.67 0.61 106.17 98.82 0.05 100
6ระนอง6.2597.64 100 0.53 105.56 99.94 0.08 150
7ชุมพร098.65 99.98 0.65 113.16 99.5 0.02 0
8รวมทั้งหมด4.4898.26 99.89 0.57 105.94 98.7 0.04 120
ที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย

วันที่ประมวลผล :: 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565