DoH Dashboard กรมอนามัย

การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีแม่สู่ลูก รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อัตราการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ฝากครรภ์ (อย่างน้อย 1 ครั้ง) เอชไอวี HIV ซิฟิลิส Syphilis
รับรู้สถานะการติดเชื้อ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับยาต้าน ได้รับการตรวจ ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ ได้รับการรักษา
1ราชบุรี098.03 99.98 0.6 103.51 96.51 0.11 100
2กาญจนบุรี2.4498.08 100 0.58 100 99.05 0.07 100
3สุพรรณบุรี1.7998.65 99.12 0.54 104.76 100 0.01 100
4นครปฐม097.38 99.86 0.7 100 99.28 0.03 100
5สมุทรสาคร3.3397.45 99.89 0.55 104.35 96.85 0.17 100
6สมุทรสงคราม097.11 100 1.06 100 100 0 0
7เพชรบุรี098.13 99.93 0.72 110 99.39 0.04 100
8ประจวบคีรีขันธ์3.8597.46 99.94 0.84 105.45 95.89 0.06 100
9รวมทั้งหมด1.9897.83 99.82 0.64 103.49 98.01 0.08 100
ที่มา : ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย

วันที่ประมวลผล :: 1 มกราคม 2513
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565