DoH Dashboard กรมอนามัย

การจัดตั้งสถานชีวาภิบาลจังหวัด ละ 1 แห่ง (ร้อยละ 80 ของจังหวัดทั้งหมด)


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวนสถานชีวาภิบาล (แห่ง) อยู่ระหว่างการประเมิน ผลเกณฑ์การประเมิน ร้อยละสถานชีวาภิบาลผ่านการประเมิน
1เขต 1120866.67
2เขต 202400.00
3เขต 332360.00
4เขต 464660.00
5เขต 5510426.67
6เขต 625228.57
7เขต 702900.00
8เขต 8162738.89
9เขต 952457.14
10เขต 1001600.00
11เขต 1101500.00
12เขต 1201000.00
13เขต 130100.00
14รวมทั้งหมด491203420.12

หมายเหตุ:
ข้อมูลสถานชีวาภิบาล

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)

วันที่ประมวลผล :13 กุมภาาพันธ์ 2567