DoH Dashboard กรมอนามัย

ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ

เลือกปีงบประมาณ


ตารางข้อมูลช่วงอายุ
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565
# ช่วงอายุ ร้อยละ

ที่มา : DoH Dashboard (ข้อมูลจาก การสำรวจกิจกรรมทางกายในสังคมไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)


วันที่ประมวลผล: -