DoH Dashboard กรมอนามัย

ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพ

เลือกปีงบประมาณ


ตารางข้อมูลช่วงอายุ
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565
# ช่วงอายุ ร้อยละ
1วัยเด็ก และวัยรุ่น 5-1724.90
2วัยผู้ใหญ่ 18-5968.30
3วัยสูงอายุ 60 ขึ้นไป58.60

ที่มา : DoH Dashboard (ข้อมูลจาก การสำรวจกิจกรรมทางกายในสังคมไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)


วันที่ประมวลผล: -