DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  เขตสุขภาพ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1144,42521,58514.95307,55444,92414.6114.72
 เขต 2124,16817,58114.16243,88933,93313.9114.00
 เขต 3127,46420,44816.04245,24038,66715.7715.86
 เขต 4168,99328,37816.79328,11452,18615.9016.21
 เขต 5224,46835,06515.62419,54064,33015.3315.43
 เขต 6239,21433,35613.94469,84361,59713.1113.39
 เขต 7211,58923,16710.95363,28137,02210.1910.47
 เขต 8244,98627,76611.33405,08944,43310.9711.11
 เขต 9378,35342,52311.24719,06782,69011.5011.41
 เขต 10130,82314,44111.04255,58725,68010.0510.38
 เขต 11223,90931,47914.06408,79654,98913.4513.67
 เขต 12202,45324,39712.05460,09353,51811.6311.76
 รวมทั้งหมด2,420,845320,18613.234,626,093593,96912.8412.97
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A3 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เริ่มอ้วนและอ้วน
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 22 กรกฎาคม 2567