DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองเลย9,9901,47914.8010,0771,50214.9114.86
 นาด้วง1,42819113.381,73128516.4615.07
 เชียงคาน4,58057712.605,56067412.1212.34
 ปากชม3,54743312.213,94742110.6711.40
 ด่านซ้าย3,25847414.554,30473517.0815.99
 นาแห้ว1,29021916.9892118620.2018.32
 ภูเรือ1,74226415.1585615918.5716.28
 ท่าลี่2,74937013.462,00930014.9314.08
 วังสะพุง5,30386816.377,9131,14914.5215.26
 ภูกระดึง1,76143224.532,04450324.6124.57
 ภูหลวง1,199968.011,40327119.3214.10
 ผาขาว3,30670821.423,47863418.2319.78
 เอราวัณ2,01424812.312,03825912.7112.51
 หนองหิน1,79923813.231,61927316.8614.95
 รวมทั้งหมด43,9666,59715.0047,9007,35115.3515.18
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A3 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เริ่มอ้วนและอ้วน
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563