DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองอุดรธานี8,3161,07412.9111,9701,0488.7610.46
 กุดจับ3,82053313.954,83058012.0112.87
 หนองวัวซอ2,01827913.832,31527011.6612.67
 กุมภวาปี3,86940510.477,75891111.7411.32
 โนนสะอาด2,4022058.531,90520510.769.52
 หนองหาน6,19782513.317,96699412.4812.84
 ทุ่งฝน2,91938013.021,50423615.6913.93
 ไชยวาน5617613.5596719820.4817.93
 ศรีธาตุ3,0112799.273,28250715.4512.49
 วังสามหมอ3,1962267.073,9253669.328.31
 บ้านดุง8,9685606.2411,0229418.547.51
 บ้านผือ7,5067209.596,27876312.1510.76
 น้ำโสม3,00930810.244,28549411.5311.00
 เพ็ญ4,50553211.816,8366459.4410.38
 สร้างคอม1,90323212.191,21318114.9213.25
 หนองแสง92417919.372,1202039.5812.55
 นายูง1,76223613.3999011811.9212.86
 พิบูลย์รักษ์2835619.791,35131823.5422.89
 กู่แก้ว5557814.0572113118.1716.38
 ประจักษ์ศิลปาคม1,394835.951,5851137.136.58
 รวมทั้งหมด67,1187,26610.8382,8239,22211.1311.00
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A3 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เริ่มอ้วนและอ้วน
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563