DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองขอนแก่น1,42314310.056459915.3511.70
 บ้านฝาง95410410.901,18816513.8912.56
 พระยืน6458413.026396810.6411.84
 หนองเรือ373379.9246010.224.56
 อุบลรัตน์556407.19469347.257.22
 พล4,78765713.724,09556013.6813.70
 แวงใหญ่518428.11558498.788.46
 หนองสองห้อง2,3182199.452,2012139.689.56
 ภูเวียง3,21039312.243,4462567.439.75
 ชนบท1,12717315.3594016417.4516.30
 เขาสวนกวาง3725314.253714812.9413.59
 ภูผาม่าน33372.10586203.412.94
 ซำสูง83610913.041,01315215.0014.12
 โคกโพธิ์ไชย90814515.9785611613.5514.80
 หนองนาคำ51710520.311091412.8419.01
 บ้านแฮด74700.001,034302.901.68
 เวียงเก่า62610717.094627115.3716.36
 รวมทั้งหมด20,2502,41811.9419,0722,06010.8011.39
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A3 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เริ่มอ้วนและอ้วน
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562