DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ระดับอำเภอ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 ร้อยละของทั้งหมด
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
% ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
เริ่มอ้วนและอ้วน
(A3)
%
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เมืองขอนแก่น5387614.136116.6714.15
 บ้านฝาง1,28014411.251,19213811.5811.41
 พระยืน7068011.336536610.1110.74
 หนองเรือ45610.2252820.380.30
 อุบลรัตน์76511414.90562366.4111.30
 กระนวน2,0831336.3921373.296.10
 พล4,11056613.774,60158212.6513.18
 แวงใหญ่4075413.27288269.0311.51
 แวงน้อย4525111.286308713.8112.75
 หนองสองห้อง2,0171617.982,0621879.078.53
 ภูเวียง2,9542699.112,9991063.536.30
 ชนบท90710511.58879647.289.46
 เขาสวนกวาง3885012.893584111.4512.20
 ภูผาม่าน666375.5647851.053.67
 ซำสูง95112212.8396112713.2213.02
 โคกโพธิ์ไชย4596814.81000.0014.81
 บ้านแฮด98000.0082560.730.33
 รวมทั้งหมด20,1192,03110.0917,2351,4818.599.40
หมายเหตุ:
 - B1 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน 6-14 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
 - A3 หมายถึง จำนวนเด็กวัยเรียน เริ่มอ้วนและอ้วน
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION
 - เด็กอายุ 6-14 ปี
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อเทอม จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของเทอม
 - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ทั้ง 2 เทอมจะนับให้เทอมละ 1 ครั้ง
 สรุปตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCODE,PID,เทอม
 ค่าน้ำหนักต้องอยู่ในช่วง 0.1 ถึง 300 กก.
 ค่าส่วนสูงต้องอยู่ในช่วง 40 ถึง 250 ซม.
 สัญชาติ ไทย
 นับตามวันที่ให้บริการ(DATE_SERV) ที่อยู่ในช่วง เดือน พค ถึง กค.(เทอม 1) , เดือน ตค. ถึง ม ค.(เทอม 2) เท่านั้น

วันที่ประมวลผล: 19 พฤศจิกายน 2560