DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1171,81320,58811.983,96446111.63000.00000.00
 เขต 295,90610,65511.114,00447411.84000.00000.00
 เขต 3105,79610,0669.5111,2731,0739.52000.00000.00
 เขต 4107,91013,81512.806,17883513.52000.00000.00
 เขต 5170,84516,6949.7714,0111,43810.26000.00000.00
 เขต 6152,99016,00310.468,34385610.26000.00000.00
 เขต 7170,30613,5417.959,2766326.81000.00000.00
 เขต 8184,30518,3769.9711,6181,17910.15000.00000.00
 เขต 9268,67227,33210.1711,7401,1029.39000.00000.00
 เขต 10146,04113,3319.136,7266519.68000.00000.00
 เขต 11147,88014,83810.039,3147978.56000.00000.00
 เขต 12195,33417,2138.8117,1231,71910.04000.00000.00
 รวมทั้งหมด1,917,798192,45210.04113,57011,2179.88000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565