DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1275,05335,84813.03253,16832,57812.87197,09723,71612.03214,24125,92512.10
 เขต 2152,17619,06612.53146,44516,89611.54121,00112,13110.03130,61713,81710.58
 เขต 3159,42819,92912.50151,11517,81011.79113,87810,4289.16125,05012,3099.84
 เขต 4205,50728,24013.74189,49225,46413.44145,29616,54111.38157,21720,07012.77
 เขต 5311,54233,85910.87274,67328,43710.35208,75016,5317.92244,00322,4359.19
 เขต 6325,99435,21510.80289,60731,11510.74212,10619,2219.06228,77223,25110.16
 เขต 7285,56030,25110.59273,89925,8569.44216,54814,0906.51221,91515,4626.97
 เขต 8312,72035,20611.26304,87233,79411.08225,43319,8238.79220,18820,7679.43
 เขต 9425,44847,27711.11402,74743,35210.76276,81121,2547.68284,46626,1919.21
 เขต 10231,24521,9559.49207,86018,5898.94181,24213,4417.42177,78314,3348.06
 เขต 11261,51828,39710.86232,18823,41210.08173,11815,2328.80196,27918,8289.59
 เขต 12367,83434,2839.32339,43030,4808.98270,45720,3327.52305,85324,7458.09
 รวมทั้งหมด3,314,025369,52611.153,065,496327,78310.692,341,737202,7408.662,506,384238,1349.50
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563