DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1211,8358,4593.99201,4758,2234.08215,3988,2653.84207,3737,5053.62
 เขต 2129,7095,1743.99126,6765,3074.19130,6205,2173.99127,2284,8973.85
 เขต 3119,0434,6363.89117,3134,4213.77114,9014,2643.71115,0674,4023.83
 เขต 4150,2586,9314.61142,0986,2764.42151,4856,1754.08142,4346,1504.32
 เขต 5244,9238,4393.45228,1917,8173.43242,6638,4963.50218,8527,5083.43
 เขต 6217,0348,9054.10207,3658,5294.11218,9879,1704.19207,9089,2814.46
 เขต 7229,6567,2233.15226,6407,3203.23224,6606,9513.09206,6536,4593.13
 เขต 8246,4457,6123.09236,2277,7213.27215,5976,7053.11206,8426,2623.03
 เขต 9159,0094,0022.52159,3673,8922.44150,9263,4452.28143,3733,2112.24
 เขต 10131,1994,5933.50131,0494,6793.57126,0934,1623.30126,9054,4893.54
 เขต 11192,8177,8884.09188,6957,9914.23181,5747,6934.24175,8287,1104.04
 เขต 12268,5287,6452.85264,7107,6162.88269,0957,5762.82275,4047,4492.70
 รวมทั้งหมด2,300,45681,5073.542,229,80679,7923.582,241,99978,1193.482,153,86774,7233.47
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2561