DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ยางสีสุราช76010313.556166210.0664510315.974825411.20
 นาภู28172.4927893.2427782.89302123.97
 แวงดง23693.8129293.0824562.45252103.97
 บ้านกู่187158.021601911.881471812.241822614.29
 ดงเมือง11387.081281310.1610077.00961111.46
 ขามเรียน202115.4521283.77198136.5718773.74
 หนองบัวสันตุ2192410.96226198.4122173.1719384.15
 รวมทั้งหมด1,9981778.861,9121397.271,8331628.841,6941287.56
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564