DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นาดูน6136710.935947612.795287013.26486479.67
 หนองไผ่6734.48134118.2144613.643625.56
 หนองคู13153.82211178.0613375.268666.98
 ดงบัง12675.5612964.6512164.9611865.08
 ดงดวน16484.8818084.4412086.671191411.76
 หัวดง216104.63217135.9922183.62216115.09
 ดงยาง13432.24172137.56151106.627945.06
 กู่สันตรัตน์10221.9611665.17721013.8975912.00
 พระธาตุ11432.6311465.2611975.8811443.51
 รวมทั้งหมด1,6671086.481,8671568.361,5091328.751,3291037.75
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564