DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปะหลาน2,15929913.852,00822811.351,6731649.801,6611408.43
 ก้ามปู306216.86230229.57258249.30230177.39
 เวียงสะอาด330164.85324216.48297155.05284113.87
 เม็กดำ423235.44421409.50405317.65399235.76
 นาสีนวล164116.711891910.05195157.6921094.29
 ราษฎร์เจริญ131129.1612486.4510932.7513000.00
 หนองบัวแก้ว15331.9616710.608000.009911.01
 เมืองเตา387215.43319237.21391328.18371205.39
 ลานสะแก354185.08365215.75339123.54359205.57
 เวียงชัย159116.9215985.0315121.3214253.52
 หนองบัว1421510.5614442.781331712.781371712.41
 ราษฎร์พัฒนา32030.9428720.7027982.87173137.51
 เมืองเสือ23831.2623510.4323300.004912.04
 ภารแอ่น164127.32159138.18681014.716146.56
 รวมทั้งหมด5,4304688.625,1314118.014,6113337.224,3052816.53
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564