DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เชียงยืน1,11817015.211,07114413.456739814.564686413.68
 หนองซอน23593.8315763.8213053.8511043.64
 ดอนเงิน29593.0529662.0329641.3524520.82
 กู่ทอง343123.50355133.66247166.48332103.01
 นาทอง18163.3120262.9719731.5219042.11
 เสือเฒ่า36582.1936141.1134992.58302154.97
 โพนทอง245197.76284103.52263114.1826583.02
 เหล่าบัวบาน13343.0114796.12101109.9011043.64
 รวมทั้งหมด2,9152378.132,8731986.892,2561566.912,0221115.49
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564