DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ท่าบ่อ2,41628111.632,13225011.731,76123213.171,45216311.23
 น้ำโมง3774913.00405389.38311185.79149149.40
 กองนาง37251.3429482.72314165.10286103.50
 โคกคอน2572710.512642710.23229187.8625283.17
 บ้านเดื่อ373174.56384133.39359113.06283248.48
 บ้านถ่อน9366.45223198.525658.938889.09
 บ้านว่าน359143.90391276.91338154.4433292.71
 นาข่า16353.0715495.8414885.41158127.59
 โพนสา296134.39282144.9627193.32277103.61
 หนองนาง354185.08319195.96301175.6528162.14
 รวมทั้งหมด5,0604358.604,8484248.754,0883498.543,5582647.42
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564