DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สีชมพู3375315.733476017.293395817.113578022.41
 ศรีสุข425255.88269176.32405286.91393174.33
 นาจาน27862.16434153.4644981.78429184.20
 วังเพิ่ม1,34720315.071,12516614.7697610110.351,06214113.28
 ซำยาง5447.41180105.5623993.7721031.43
 หนองแดง21183.7921783.6922752.2021710.46
 ดงลาน3794110.824334610.624358619.774069924.38
 บริบูรณ์454367.933423710.82322237.14478245.02
 บ้านใหม่22720.8819421.036845.88217146.45
 ภูห่าน25100.0024600.0024800.0024200.00
 รวมทั้งหมด3,9633789.543,7873619.533,7083228.684,0113979.90
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564