DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทุ่งพระ276217.61261228.4326641.5026810.37
 โนนคูณ3094012.943023611.922734115.022743010.95
 ห้วยยาง723658.99628518.12653456.89515326.21
 ทุ่งลุยลาย305165.25306196.21297103.3723162.60
 ดงบัง2712910.70245124.90141128.5122394.04
 ทุ่งนาเลา1,43714910.371,21516413.508499310.95760699.08
 ดงกลาง3044414.47312299.2929562.0328851.74
 รวมทั้งหมด3,62536410.043,26933310.192,7742117.612,5591525.94
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564