DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สำโรงทาบ339205.90305237.54314134.146623.03
 หนองไผ่ล้อม1,45315910.941,2381219.77998999.92230208.70
 กระออม139117.9110954.5922710.447622.63
 หนองฮะ224198.481912915.18173148.09160127.50
 ศรีสุข2112813.272132411.271602113.131372014.60
 เกาะแก้ว22841.759344.30596223.694648.70
 หมื่นศรี271176.27251176.77153127.84247135.26
 เสม็จ12953.8851611.7616542.4217131.75
 สะโน1722212.791662012.051612314.29126118.73
 ประดู่216188.33231187.79272145.15227177.49
 รวมทั้งหมด3,3823038.962,8482679.383,2192236.931,4861047.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564