DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กาบเชิง1,11212110.881,12411510.23881889.99750658.67
 คูตัน376338.78340247.06287269.06193199.84
 ด่าน5897813.24632609.496687411.08458408.73
 แนงมุด569376.50601264.33884697.81388235.93
 โคกตะเคียน442449.954805210.83329247.29191199.95
 ตะเคียน246176.91231187.79234239.831271511.81
 รวมทั้งหมด3,3343309.903,4082958.663,2833049.262,1071818.59
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564