DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กังแอน3,3793339.853,24933610.342,4562269.202,57926310.20
 ทมอ402317.71364349.34322226.832432811.52
 ไพล278217.55332133.9219794.57332123.61
 ปรือ528244.55468183.85313165.1122562.67
 ทุ่งมน371359.43476316.51359256.962913411.68
 ตาเบา460112.39474132.74428143.27325195.85
 หนองใหญ่719202.78626213.35430276.28544295.33
 โคกยาง654395.96681527.64459153.27408266.37
 โคกสะอาด579528.98648649.88628579.082192310.50
 บ้านไทร239125.02279155.38353308.50219198.68
 โชคนาสาม538305.58350195.43315144.44203157.39
 เชื้อเพลิง489234.70505254.95435204.60384184.69
 ปราสาททนง222114.95263124.5622762.64270124.44
 ตานี433266.00427327.49428204.67353185.10
 บ้านพลวง339154.42438153.42332185.42267155.62
 กันตวจระมวล2822910.28401389.48241218.711452013.79
 สมุด21520.93176116.2514485.565500.00
 ประทัดบุ292144.79240156.2527882.88171179.94
 รวมทั้งหมด10,4197286.9910,3977647.358,3455566.667,2335747.94
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564