DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สระแก้ว1,2641149.021,0961079.767658010.46714517.14
 ห้วยหิน618396.31621345.48560254.46398194.77
 ไทยสามัคคี24972.81299175.69196157.65121108.26
 หนองชัยศรี408204.90386133.37385123.1240771.72
 เสาเดียว32461.85554173.07323175.26841416.67
 เมืองฝ้าย396174.29380133.4234561.7410576.67
 สระทอง256207.81258207.751922110.941541912.34
 รวมทั้งหมด3,5152236.343,5942216.152,7661766.361,9831276.40
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564