DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ลำปลายมาศ983909.161,97623311.791,04210910.46958889.19
 หนองคู361318.59348318.91313206.393053712.13
 แสลงพัน742405.39731314.24709263.67420307.14
 ทะเมนชัย465316.67453275.96453357.733023411.26
 ตลาดโพธิ์260135.0024041.6724483.2823400.00
 หนองกะทิง335195.67349226.3037471.8733992.65
 โคกกลาง374195.08307113.58239104.182633312.55
 โคกสะอาด442327.24367205.4535692.5332292.80
 เมืองแฝก50881.5748120.4250091.8028725.00
 บ้านยาง364102.7533841.1834041.181641710.37
 ผไทรินทร์583467.89527499.303515214.812413715.35
 โคกล่าม347246.92308175.52316196.01319185.64
 หินโคน403225.46405204.9424993.61302206.62
 บุโพธิ์2162210.19213198.92184126.527279.72
 หนองโดน3533610.20282196.74243145.761241411.29
 รวมทั้งหมด6,7364436.587,3255096.955,9133435.804,3933608.19
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564