DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองกี่18084.44168116.55141139.22881112.50
 เย้ยปราสาท401348.48351226.27379277.12340277.94
 เมืองไผ่432143.2437692.3932851.5225062.40
 ดอนอะราง441143.17412204.85372102.69187158.02
 โคกสว่าง296186.08206125.8317084.71149106.71
 ทุ่งกระตาดพัฒนา1,57619812.561,13015313.541,01712011.8077111915.43
 ทุ่งกระเต็น185179.19185158.11168127.14153138.50
 ท่าโพธิ์ชัย2973010.10261186.90264228.33262124.58
 โคกสูง3423911.402242812.503273410.403173210.09
 บุกระสัง253124.7419852.5320631.4610454.81
 รวมทั้งหมด4,4033848.723,5112938.353,3722547.532,6212509.54
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564