DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กระสัง1,71017110.001,5161298.511,134918.02911606.59
 ลำดวน680243.53609213.45606111.82564274.79
 สองชั้น716334.61649335.08614335.37525295.52
 สูงเนิน694557.93709537.48697294.16698365.16
 หนองเต็ง793445.55750476.27618386.15519356.74
 เมืองไผ่3924110.46401286.98319237.21334226.59
 ชุมแสง393276.87379195.01370174.59285175.96
 บ้านปรือ467265.57446296.50430286.51456306.58
 ห้วยสำราญ371369.70368297.88353226.23244114.51
 กันทรารมย์436265.96433276.24364256.873463510.12
 ศรีภูมิ222125.4117363.4714353.507134.23
 รวมทั้งหมด6,8744957.206,4334216.545,6483225.704,9533056.16
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564