DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองบุนนาก640578.91648609.26605345.625755910.26
 สารภี5146512.655217614.594547015.424204510.71
 ไทยเจริญ160138.13163137.9815185.3028310.71
 หนองหัวแรต1,41423016.271,08119017.5893115116.2268311616.98
 แหลมทอง502499.76397256.301653018.18761114.47
 หนองตะไก้3985112.812804315.361452416.551912513.09
 ลุงเขว้า16852.982072411.591151613.91146138.90
 หนองไม้ไผ่236177.20195157.69222156.76160148.75
 บ้านใหม่318216.602943210.88307144.56219198.68
 รวมทั้งหมด4,35050811.683,78647812.633,09536211.702,49830512.21
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564