DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สูงเนิน1,55517311.132,16122710.501,26613110.353203912.19
 เสมา5566010.795525610.14519428.09394266.60
 โคราช691014.49911819.7844511.3643613.95
 บุ่งขี้เหล็ก2022713.371532315.031132118.58821821.95
 โนนค่า275269.452873411.852282410.53234187.69
 โค้งยาง741418.92711216.9065913.853339.09
 มะเกลือเก่า5745910.285086212.203054314.102643714.02
 มะเกลือใหม่4235913.954516714.863994912.283173310.41
 นากลาง3063712.09258228.53327206.121702313.53
 หนองตะไก้458337.21482234.77218135.96374195.08
 กุดจิก1452718.621584025.32881415.91901516.67
 รวมทั้งหมด4,63752511.325,17258411.293,57237110.392,32123710.21
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564