DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กระโทก28341.4128651.7528010.36000.00
 พลับพลา3834411.493654111.231972010.159999.09
 ท่าอ่าง3004414.672893712.802162913.431862815.05
 ทุ่งอรุณ3035116.832753914.182524819.052627.69
 ท่าลาดขาว1962412.24181116.08172126.98156127.69
 ท่าจะหลุง3446719.482664918.421131916.813143711.78
 ท่าเยี่ยม6917611.006777611.235745810.103754010.67
 โชคชัย1,91021711.361,87920510.911,43715710.931,54516810.87
 ละลมใหม่พัฒนา300258.33305247.871801810.001411510.64
 ด่านเกวียน4926112.4087315217.413634211.573854812.47
 รวมทั้งหมด5,20261311.785,39663911.843,78440410.683,22735911.12
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564