DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 แชะ1,76028516.191,46323115.791,02514313.9579310112.74
 เฉลียง7168.458256.106411.568289.76
 ครบุรี645599.15653649.804154510.844985911.85
 โคกกระชาย491397.94390348.723633710.192963612.16
 จระเข้หิน4935310.754955911.922763211.593284112.50
 มาบตะโกเอน213167.512172712.44210157.142372410.13
 อรพิมพ์2112913.742582911.24701014.291681911.31
 บ้านใหม่5297614.374897014.313795815.305218215.74
 ลำเพียก3856617.143616518.012334017.17262269.92
 ตะแบกบาน293113.75299196.35288165.56126129.52
 สระว่านพระยา3093210.362713211.812693011.152543112.20
 รวมทั้งหมด5,40067212.444,97863512.763,59242711.893,56543912.31
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564