DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1182,54821,77411.9336,8554,22011.45000.00000.00
 เขต 2107,31611,85411.0527,7883,06011.01000.00000.00
 เขต 3109,05610,3569.5040,6813,9059.60000.00000.00
 เขต 4112,66914,51412.8831,4304,18813.32000.00000.00
 เขต 5176,85917,3339.8051,4114,5578.86000.00000.00
 เขต 6165,74617,29010.4342,9984,2089.79000.00000.00
 เขต 7183,30114,5607.9441,6412,9046.97000.00000.00
 เขต 8192,39619,0029.8852,5635,0109.53000.00000.00
 เขต 9283,76728,0579.8961,9555,4338.77000.00000.00
 เขต 10153,96914,0089.1038,2663,1868.33000.00000.00
 เขต 11158,60115,87210.0140,0403,5398.84000.00000.00
 เขต 12207,21217,9068.6476,4106,4818.48000.00000.00
 รวมทั้งหมด2,033,440202,5269.96542,03850,6919.35000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มกราคม 2565