DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1205,15124,44711.92221,74127,88112.57197,79024,67912.481682313.69
 เขต 2123,04113,07510.63128,13014,22211.10122,73114,16311.54438388.68
 เขต 3115,52210,8209.37119,56512,31710.30121,81113,51711.101,60217110.67
 เขต 4126,47316,02712.67138,58018,54413.38134,05817,91913.3788113915.78
 เขต 5200,93819,3899.65211,55421,48510.16200,74920,50410.211,4101127.94
 เขต 6198,29119,7259.95217,64623,41110.76194,68020,93810.761,23213110.63
 เขต 7214,15515,8847.42222,16017,5477.90206,85317,8488.63859505.82
 เขต 8222,72121,3489.59236,34324,65910.43227,08824,13410.631,20913110.84
 เขต 9319,47630,3629.50321,67932,54210.12293,08230,00010.241,2921199.21
 เขต 10179,90215,4388.58180,60416,4829.13160,57214,7519.19986919.23
 เขต 11180,58317,3009.58194,74721,09410.83174,82217,89810.24413307.26
 เขต 12257,93121,1188.19296,54124,7618.35272,33021,5767.921,376634.58
 รวมทั้งหมด2,344,184224,9339.602,489,290254,94510.242,306,566237,92710.3211,8661,0989.25
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 4 กรกฎาคม 2565