DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1275,78834,37112.46261,23633,26512.73252,12930,76312.20239,86729,87112.45
 เขต 2145,66718,09212.42143,22418,30812.78152,06918,17211.95154,23618,55212.03
 เขต 3152,28619,04612.51149,53118,97912.69140,10416,86012.03145,18818,69612.88
 เขต 4207,28926,97313.01209,73427,47013.10189,50724,73413.05197,03827,06213.73
 เขต 5319,28835,05310.98296,47332,94311.11291,48131,18110.70296,79634,41311.59
 เขต 6309,30834,04811.01299,42533,55211.21280,00930,83911.01293,48533,41011.38
 เขต 7292,83729,57710.10274,27928,77310.49265,75727,12010.20268,54228,90910.77
 เขต 8313,31034,89511.14309,54436,17511.69296,12033,53111.32297,87734,47411.57
 เขต 9427,88547,55511.11421,88747,17711.18387,16441,90810.82376,52343,81011.64
 เขต 10229,35021,2669.27221,10320,4469.25211,08619,5929.28205,19019,5699.54
 เขต 11256,81828,98411.29229,13024,95810.89224,62424,81911.05237,32828,40811.97
 เขต 12366,60632,7218.93338,28530,3608.97336,30529,7128.83345,46632,9319.53
 รวมทั้งหมด3,296,432362,58111.003,153,851352,40611.173,026,355329,23110.883,057,536350,10511.45
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 20 มิถุนายน 2564