DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขต 1244,15224,91910.21236,10824,98210.58236,41624,44010.34260,01427,99110.77
 เขต 2145,23115,03610.35146,42713,8159.43143,19613,4079.36149,60014,3879.62
 เขต 3131,51112,7979.73123,50411,8749.61124,74211,5029.22132,14513,0099.84
 เขต 4179,48017,7979.92166,50816,2289.75168,36316,7509.95179,33119,32310.78
 เขต 5285,37526,5519.30261,60423,7519.08275,49625,1239.12283,54427,1119.56
 เขต 6265,55122,4238.44241,58520,1328.33249,07921,6288.68269,76426,4459.80
 เขต 7261,73225,5209.75256,16524,5989.60259,54923,3519.00264,73324,2039.14
 เขต 8277,54423,1888.35277,44223,6988.54267,06722,0858.27277,14424,6578.90
 เขต 9354,77527,0307.62323,79724,3577.52339,24425,9417.65329,36027,8288.45
 เขต 10229,91418,4288.02211,38517,2758.17214,30816,5167.71203,66016,2137.96
 เขต 11215,94821,66810.03212,48520,4639.63206,81818,9919.18214,99321,4399.97
 เขต 12309,31919,9016.43294,09918,5956.32289,40318,1616.28299,51219,9056.65
 รวมทั้งหมด2,900,532255,2588.802,751,109239,7688.722,773,681237,8958.582,863,800262,5119.17
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2562