DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สงขลา52,2154,3308.2954,9514,8928.9057,7744,8768.4445,7343,7658.23
 สตูล22,6182,2099.7724,0072,43710.1524,8562,72810.9811,9451,1749.83
 ตรัง33,8923,65410.7839,3074,35611.0835,8993,74410.4320,6681,9459.41
 พัทลุง23,8422,2839.5827,5832,86810.4026,7372,73210.2217,8341,6909.48
 ปัตตานี39,2092,3225.9252,6012,8945.5055,1113,0435.5233,4621,3834.13
 ยะลา33,4242,5857.7341,9212,9006.9242,0922,5045.9537,1622,2406.03
 นราธิวาส55,0463,8296.9658,7134,5097.6858,4184,4507.6242,4973,2857.73
 รวมทั้งหมด260,24621,2128.15299,08324,8568.31300,88724,0778.00209,30215,4827.40
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565