DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สงขลา36,9853,1368.482,7802769.93000.00000.00
 สตูล20,3501,9389.521,019929.03000.00000.00
 ตรัง25,1092,95711.7896712012.41000.00000.00
 พัทลุง18,5241,97210.651,23312610.22000.00000.00
 ปัตตานี25,6191,8067.052,19525311.53000.00000.00
 ยะลา23,5272,0888.875,0904358.55000.00000.00
 นราธิวาส45,2203,3167.333,83941710.86000.00000.00
 รวมทั้งหมด195,33417,2138.8117,1231,71910.04000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565