DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช67,9206,93310.2175,8098,65811.4273,9408,01410.8446,9044,6679.95
 กระบี่27,4961,7136.2328,9401,9126.6130,3661,9436.4016,7829405.60
 พังงา12,4221,1859.5411,0181,0249.2912,0111,21910.156,5765908.97
 ภูเก็ต11,2331,14310.1812,9731,77513.6812,0371,34811.203,8193408.90
 สุราษฎร์ธานี40,9834,16410.1644,0385,17011.7441,3624,84111.7021,8732,57911.79
 ระนอง6,8915628.166,4165748.958,2537589.183,6383579.81
 ชุมพร16,5021,87611.3719,6122,52912.9020,2962,57712.7011,9521,36011.38
 รวมทั้งหมด183,44717,5769.58198,80621,64210.89198,26520,70010.44111,54410,8339.71
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565