DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช52,4135,65510.793,4142848.32000.00000.00
 กระบี่24,1561,6056.642,9891685.62000.00000.00
 พังงา10,8041,0339.563273310.09000.00000.00
 ภูเก็ต8,6188419.76731520.55000.00000.00
 สุราษฎร์ธานี31,9123,54911.121,06113512.72000.00000.00
 ระนอง6,1935789.334926112.40000.00000.00
 ชุมพร13,7841,57711.4495810110.54000.00000.00
 รวมทั้งหมด147,88014,83810.039,3147978.56000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565