DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา126,55114,03811.09123,55814,11011.42133,76214,50210.8449,6465,38810.85
 บุรีรัมย์85,5846,0257.0486,5446,8027.8685,6986,9388.1066,0174,6947.11
 สุรินทร์71,4596,2818.7976,4887,2719.5176,3426,9029.0447,2614,1618.80
 ชัยภูมิ42,5414,49410.5644,6404,96111.1149,7885,73911.5330,6743,44011.21
 รวมทั้งหมด326,13530,8389.46331,23033,14410.01345,59034,0819.86193,59817,6839.13
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 สิงหาคม 2565