DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ24,1272,66911.066079315.32000.00000.00
 ชลบุรี34,8784,04211.591,1301089.56000.00000.00
 ระยอง15,9301,4158.881,7611468.29000.00000.00
 จันทบุรี16,0561,3468.381,110857.66000.00000.00
 ตราด6,26670211.205106111.96000.00000.00
 ฉะเชิงเทรา19,6721,98910.118589010.49000.00000.00
 ปราจีนบุรี14,3231,84712.90813465.66000.00000.00
 สระแก้ว21,7381,9939.171,55422714.61000.00000.00
 รวมทั้งหมด152,99016,00310.468,34385610.26000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565