DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ30,5553,37011.0334,6934,49712.9634,1654,22812.3820,8652,16410.37
 ชลบุรี44,1464,88211.0647,1585,49011.6452,9505,78110.9225,8842,59410.02
 ระยอง23,1801,8447.9623,8882,0588.6225,5742,1538.4214,8231,2818.64
 จันทบุรี18,4611,5298.2820,6881,8168.7818,2671,87910.2913,1471,2369.40
 ตราด7,83988311.268,13191311.239,7421,11211.415,15159711.59
 ฉะเชิงเทรา27,6322,6559.6130,1743,23910.7329,5883,25711.0117,2181,75710.20
 ปราจีนบุรี20,8882,35411.2723,7382,47210.4123,6722,60311.0015,4341,67010.82
 สระแก้ว29,3862,5258.5932,7123,2419.9131,1003,13810.0923,8362,1579.05
 รวมทั้งหมด202,08720,0429.92221,18223,72610.73225,05824,15110.73136,35813,4569.87
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565