DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี25,6822,5239.821,6601237.41000.00000.00
 กาญจนบุรี35,7123,4919.783,32538911.70000.00000.00
 สุพรรณบุรี30,4002,6678.772,12522010.35000.00000.00
 นครปฐม26,4702,3819.003,4302888.40000.00000.00
 สมุทรสาคร15,2031,61410.622,06528713.90000.00000.00
 สมุทรสงคราม4,78648710.18167148.38000.00000.00
 เพชรบุรี17,0661,83310.746527311.20000.00000.00
 ประจวบคีรีขันธ์15,5261,69810.94587447.50000.00000.00
 รวมทั้งหมด170,84516,6949.7714,0111,43810.26000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565