DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี35,0983,2689.3138,6053,86510.0137,1363,5329.5124,9832,0608.25
 กาญจนบุรี39,1483,7639.6142,4574,1349.7443,8814,47710.2028,9682,5648.85
 สุพรรณบุรี34,7893,0718.8335,7113,1418.8036,0053,3149.2022,6452,0819.19
 นครปฐม33,6412,9188.6737,5553,6849.8138,9393,7809.7122,1581,7527.91
 สมุทรสาคร17,5261,88810.7717,0691,95411.4519,6952,19711.1612,4811,47211.79
 สมุทรสงคราม5,5095439.865,12453110.365,19060511.663,36842212.53
 เพชรบุรี19,1761,97110.2818,8602,04810.8621,1342,48211.7413,9731,55011.09
 ประจวบคีรีขันธ์19,1682,06310.7620,3132,43812.0021,1942,38011.2310,1101,11611.04
 รวมทั้งหมด204,05519,4859.55215,69421,79510.10223,17422,76710.20138,68613,0179.39
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 สิงหาคม 2565