DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี15,3431,95112.7218,2782,49413.6417,9282,30112.836,67887313.07
 ปทุมธานี27,2152,78610.2428,3523,33211.7528,6833,30211.5115,3811,68810.97
 พระนครศรีอยุธยา20,1692,99414.8423,4663,57315.2325,2483,89015.4112,1201,87815.50
 อ่างทอง8,6491,00111.579,8571,29513.1410,5351,25611.926,20583113.39
 ลพบุรี19,5402,66613.6422,4682,96113.1822,8303,11313.6412,3871,65813.39
 สิงห์บุรี9,6451,01810.558,97499311.0710,1511,19811.804,93558111.77
 สระบุรี16,3742,19713.4218,3262,49113.5919,5632,63713.4810,2751,30212.67
 นครนายก11,1331,53513.7911,3581,72715.2111,9271,77414.877,5051,08414.44
 รวมทั้งหมด128,06816,14812.61141,07918,86613.37146,86519,47113.2675,4869,89513.11
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 สิงหาคม 2565