DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี13,9281,78112.797139513.32000.00000.00
 ปทุมธานี24,0442,48810.35944889.32000.00000.00
 พระนครศรีอยุธยา15,1122,28615.1384712014.17000.00000.00
 อ่างทอง7,21385011.78634609.46000.00000.00
 ลพบุรี17,3702,41313.8980311013.70000.00000.00
 สิงห์บุรี7,17783611.654304911.40000.00000.00
 สระบุรี12,6191,70613.5260510216.86000.00000.00
 นครนายก10,4471,45513.931,20221117.55000.00000.00
 รวมทั้งหมด107,91013,81512.806,17883513.52000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565