DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ชัยนาท12,1181,40611.601,7311538.84000.00000.00
 นครสวรรค์35,7912,8597.992,66927410.27000.00000.00
 อุทัยธานี14,5471,1708.042,3991586.59000.00000.00
 กำแพงเพชร24,5332,3379.533,0393039.97000.00000.00
 พิจิตร18,8072,29412.201,43518512.89000.00000.00
 รวมทั้งหมด105,79610,0669.5111,2731,0739.52000.00000.00
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565