DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สงขลา64,8245,3418.2462,6484,9347.8856,8274,5197.9550,2654,0328.02
 สตูล27,6912,7369.8826,5792,6489.9623,1132,0869.0320,7151,9749.53
 ตรัง38,9224,47511.5036,0943,98611.0427,8522,89210.3826,0362,77810.67
 พัทลุง28,9232,90110.0328,2122,7449.7323,8492,3339.7822,2292,2039.91
 ปัตตานี58,6582,2673.8663,1182,8764.5649,5202,1314.3034,4211,7014.94
 ยะลา46,6553,0786.6051,0103,4466.7639,1892,4986.3727,2891,8966.95
 นราธิวาส63,2894,4667.0664,5934,4566.9050,1513,3166.6141,6802,9857.16
 รวมทั้งหมด328,96225,2647.68332,25425,0907.55270,50119,7757.31222,63517,5697.89
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564