DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช82,1638,33710.1581,5388,36410.2663,6696,0609.5258,5265,4169.25
 กระบี่33,3512,1136.3433,4712,0466.1128,9431,6495.7024,6641,4525.89
 พังงา14,9191,2668.4912,6621,0908.6110,5898908.4010,1669078.92
 ภูเก็ต15,3661,3338.6712,9721,1668.9910,4969028.5910,0609989.92
 สุราษฎร์ธานี57,7835,7129.8951,1724,7999.3839,5793,8589.7533,5313,38310.09
 ระนอง8,7157448.548,2457408.985,9525258.825,3655049.39
 ชุมพร24,6782,49010.0921,6512,0789.6016,9131,6809.9315,0481,60210.65
 รวมทั้งหมด236,97521,9959.28221,71120,2839.15176,14115,5648.84157,36014,2629.06
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564