DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครราชสีมา146,94115,75310.72137,66715,11910.98107,19810,5079.8090,2729,23110.23
 บุรีรัมย์101,3237,3177.2295,9506,9557.2577,4774,9186.3563,4324,9347.78
 สุรินทร์85,8036,9518.1081,0886,3067.7870,0764,9517.0754,2424,0807.52
 ชัยภูมิ56,2125,69110.1256,8165,74310.1143,0504,1249.5839,1463,8399.81
 รวมทั้งหมด390,27935,7129.15371,52134,1239.18297,80124,5008.23247,09222,0848.94
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564