DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ50,2185,21510.3842,5284,26310.0232,1283,1679.8624,2352,66210.98
 ชลบุรี60,5946,10510.0853,0965,43510.2444,0204,3299.8334,9693,70910.61
 ระยอง35,9272,7777.7330,6492,3237.5825,0561,8687.4620,2721,5797.79
 จันทบุรี22,3211,9008.5123,3361,8988.1318,4611,3707.4215,9391,2798.02
 ตราด11,3251,0549.3110,1589989.827,4076889.296,28370211.17
 ฉะเชิงเทรา38,3323,5059.1433,6602,9938.8926,2122,2508.5819,5191,7679.05
 ปราจีนบุรี25,5482,78410.9024,7432,69810.9019,7861,9589.9015,5891,73511.13
 สระแก้ว33,5892,9738.8532,6222,9919.1729,5652,5808.7326,2942,4989.50
 รวมทั้งหมด277,85426,3139.47250,79223,5999.41202,63518,2108.99163,10015,9319.77
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564