DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี45,3294,1909.2438,2753,6399.5132,4582,8308.7226,3762,3919.07
 กาญจนบุรี46,6964,1998.9943,4903,8438.8435,7843,0698.5836,5653,1598.64
 สุพรรณบุรี44,8213,6158.0741,2593,2817.9536,6132,6747.3033,7032,6927.99
 นครปฐม46,8854,0438.6243,7003,8418.7932,8042,6027.9326,1622,2778.70
 สมุทรสาคร22,5032,1709.6417,6271,80510.2416,4271,73710.5713,5351,3279.80
 สมุทรสงคราม7,36782511.206,64169410.455,5815279.444,38144010.04
 เพชรบุรี21,8182,1569.8820,6892,08910.1019,6391,9349.8519,0311,97910.40
 ประจวบคีรีขันธ์23,4052,34310.0121,5802,21810.2818,0041,7309.6116,9191,83510.85
 รวมทั้งหมด258,82423,5419.10233,26121,4109.18197,31017,1038.67176,67216,1009.11
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564