DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี21,3082,59612.1817,6632,07611.7514,8081,68811.4011,7771,39111.81
 ปทุมธานี40,3334,31910.7136,8083,73510.1529,7743,01110.1123,4582,45010.44
 พระนครศรีอยุธยา27,0943,86714.2725,0973,42813.6618,7972,49013.2514,7392,09214.19
 อ่างทอง12,6651,29210.2011,3041,16210.2810,5261,06110.088,23593911.40
 ลพบุรี26,3103,19312.1424,3852,93512.0421,4232,56311.9617,9852,22212.35
 สิงห์บุรี9,5051,05211.079,1041,02411.257,26079610.967,13876210.68
 สระบุรี23,5073,00912.8021,8072,74612.5916,9972,06312.1414,4751,75012.09
 นครนายก13,9171,86713.4213,2841,74813.1610,7481,37912.839,7341,33413.70
 รวมทั้งหมด174,63921,19512.14159,45218,85411.82130,33315,05111.55107,54112,94012.03
หมายเหตุ:
 - B หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี วัดความยาวหรือส่วนสูงทั้งหมด
 - A หมายถึง จำนวนเด็กแรกเกิด - 5 ปี ที่มีภาวะอ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564